Abonelik Bağlantı İşlemleri

Abonelik bağlantı işlemi için sokağınızdan doğal gaz hattının geçmesi gerekmektedir. Sokağınızda doğal gaz hattı bulunmuyorsa sokağınızın AKMERCAN tarafından yatırım planına dahil edilip edilmediğini AKMERCAN’ a başvurarak öğrenebilirsiniz.

Abonelik Bağlantısı

Serbest olmayan tüketici (abone): Doğal gazı kendi kullanımı için dağıtım şirketlerinden almak zorunda olan gerçek veya tüzel kişiyi, Serbest tüketici: “Yurt içinde herhangi bir üretim şirketi, ithalat şirketi, dağıtım şirketi veya toptan satış şirketi ile doğal gaz alım-satım sözleşmesi yapma serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiyi” ifade eder. Abonelik ve serbest tüketici işlemleri sadece abone merkezlerimizde gerçekleştirilmektedir.

ADIM ADIM ABONELİK

1
Abonelik Bağlantı Anlaşması Başvuru Belgeleri Hazırlanır

Binaya ait ilk defa bağlantı başvurusunda bulunanlar için;

 • Bina 8 ve üzeri bağımsız bölümden oluşuyorsa, doğal gaz kullanımına geçiş yapmak için kat maliklerinin % 51 oy çokluğu ile doğal gaza geçiş kararı
 • Bina 7 ve altında bağımsız bölümden oluşuyorsa, doğal gaz kullanımına geçiş yapmak için kat maliklerinin % 51 oy çokluğu ile doğal gaza geçiş dilekçesi;
  Dilekçeyi indirmek için tıklayınız
  Yapı kullanım izin belgesinde merkezi ısınma sistemi / kombi, yakıt cinsi doğal gaz olanlardan ayrıca yukarıda belirtilen doğal gaza geçiş kararı gerekmemektedir.
 • Yapı ruhsatı veya kullanım izin belgesi fotokopisi
 • Mal sahibi kimlik fotokopisi
 • Adres teyidi için daireye ait güncel bir fatura
 • Tapu Belgesi
 • Abone olacak kişinin T.C. Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı
 • Müşterimiz Yabancı Uyruklu ise;

  • İlgili resmi kurumca verilen kimlik, Potansiyel Vergi Numarası veya hüviyet varakası fotokopisinin ibrazı gerekmektedir.

  Hazırlanan belgeler ilk defa yapılacak bağlantı anlaşması esnasında dağıtım şirketine beyan edilir.

  Dağıtım şirketine yapılacak bağlantı talepleri; bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince yapılır. Diğer mevzuattan kaynaklanan belgelerin geçerli ve doğru olarak mevzuata uygun şekilde tesliminden bağlantı başvurusunda bulunan talep sahibi sorumludur.
  Her bağımsız bölümün bağlantı bedeli, bölüme ait bağlantı anlaşma başvurusu sırasında başvuru sahibinden, merkezi ısıtma sistemi bağlantı anlaşma başvurusu esnasında her bir bağımsız bölüm adına yapı yönetiminden tahsil edilir.

Mevcut merkezi sistemden, bireysel sisteme geçecek binalarda inşaat alanı 2.000 m² ve üzerinde ise kat maliklerinin %100 oy birliği kararı gerekmektedir

2
Bağlantı Anlaşması Yapılır

Başvuru belgeleriyle doğal gaz dağıtım şirketine gelinir ve Abone Bağlantı Anlaşması yapılır.

Abone Bağlantı Bedeli

 • Doğal gaz dağıtım şirketinin doğal gaz hizmetini verebilmesi için, kat malikinden bir defaya mahsus alınan ve geri ödemesi olmayan bedeldir.
 • Abone Bağlantı Bedeli; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde tanımlanan bağımsız bölüm 200 m² brüt alana kadar (2023 Yılı için) : 2.135,00 TL+KDV+Damga Vergisi’, İlave her 100 m² için 1.857,00+KDV+Damga Vergisi alınmaktadır.

BBS: Bağımsız Birim Sayısı

Konut abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için her yıl EPDK tarafından belirlenir.

BBS; dairenin 200 m² ye kadar brüt alanı için 1 (bir) alınır, bundan sonraki her 100 m² ye kadar alan için ilave abone bağlantı bedeli alınır.

Damga Vergisi; Sözleşmeler için hesaplanacak olan binde 9.480000 dir.

Doğal Gaz Abonelik Bağlantı Anlaşması örneği için tıklayınız

Abonelik Bedeli Hesaplama

Aşağıdaki tablodan örnek abone bedeli hesaplaması yapabilirsiniz.

Abonelik Yapılacak Brüt Alan(m²) Alınacak Bedel

3
Sertifikalı Tesisat Firmalarından Biriyle Anlaşılır

 • Aboneler, doğal gaz dağıtım şirketinin yetki verdiği sertifikalı firmalardan birini seçerek ilgili firmayla Doğal Gaz Dönüşüm Sözleşmesi imzalar. Yetkili tesisatçı firmalar için tıklayınız.
 • Firma, doğal gaz dağıtım şirketine dönüşümünü yapacağı dairenin projesini sunar.
 • Proje onaylandıktan sonra, tesisat tamamlanır.
 • Firmayla yapılan sözleşmenin ve sözleşme ile (firma tarafından yaptırılan) aynı bedelli All Risk Sigortasının birer kopyasının saklanması gerekir.

4
Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi Başvuru Belgeleri Hazırlanır

Sertifikalı Firma tarafından doğal gaz tesisat projesi AKMERCAN‘ a onaylatıldıktan sonra, gaz kullanım sözleşmesi için gerekli evrak hazırlanır.

Konut kullanımı için

 • Doğal gaz kullanacak kişinin T.C. Kimlik Numaralı Resmi Kimliği,
 • Mal sahibi tarafından kullanılacak ise Tapu fotokopisi,
 • Kiracı tarafından kullanılacak ise Kira Kontratı fotokopisi,
 • İlgili bağımsız bölüme ait güncel bir (elektrik veya su kullanımına ait) fatura,
 • Merkezi ısıtma sistemi olan yerlerde bina yönetimine ait karar (8 ve üzeri bağımsız bölüm varsa) fotokopisi,
 • Üçüncü şahıslar tarafından yapılan sözleşmeler için noter onaylı vekâletname fotokopisi

Müşterimiz Yabancı Uyruklu ise;

 • İlgili resmi kurumca verilen kimlik, Potansiyel Vergi Numarası veya hüviyet varakası fotokopisinin ibrazı gerekmektedir.

Konut harici kullanımlar için

 • Tapu / kira kontratı fotokopisi
 • Şirketler için imza sirküsü ve ticaret sicil gazetesinin ilgili nüshası
 • Vergi levhası (ilgili yıla ait)
 • Ticaret sicil kaydı
 • Kullanıcının T.C. Kimlik fotokopisi
 • Üçüncü şahıslar tarafından yapılan sözleşmeler için noter onaylı vekâletname fotokopisi, resmi kurumlar için ise görevlendirme yazısı gerekmektedir.

5
Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi Yapılır

Sertifikalı firma tarafından doğal gaz tesisatı tamamlandıktan sonra, doğal gazı fiilen kullanacak kişi veya yetkili temsilcisi Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi`ni imzalar ve ilgili mevzuata göre tahakkuk eden Güvence Bedelini* yatırır.

*Güvence bedeli: Tesisat projesinin onayından sonra, doğal gaz kullanıcısı tarafından ödenen ve sözleşme feshedildiğinde geri alınabilen depozito bedelidir.

Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi örneği için tıklayınız

2023 Yılı EPDK Tarafından Belirlenen Güvence Bedeli

Her bir cihaz için ayrı ayrı tahsil edeceği güvence bedeli, abonenin kullanım yerlerine göre;

Güvence Bedelleri

Kombi 1.352.00 TL
Soba   1.199.00 TL / Konut
Şofben   153.00 TL
Ocak   77.00 TL
Merkezi Sistem Isınma   1.199.00 TL X BBS

Yukarıdaki tutarlarda DV (damga vergisi) hariçtir. 

Güvence Bedeli Hesaplama

Aşağıdaki tablodan örnek güvence bedeli hesaplaması yapabilirsiniz.

Kullanılan Cihaz Adet
KOMBİ
OCAK
ŞOFBEN
SOBA
Yıl
Tutar

Sözleşme Yenileme

Söz konusu bağımsız bölümde daha önce doğal gaz kullanılmış ise kullanım yapacak gerçek veya tüzel kişi kendi adına yeniden Doğal gaz Abonelik Sözleşmesi yapmalıdır.

6
Gaz Açma

Abonelik sözleşmesi imzalandıktan sonra sertifikalı firma tarafından gaz açma randevusu alınır. Dağıtım firmamızca doğal gaz tesisatınız kontrol edilip tesisatın gaz arzının sağlanması için uygun olması durumunda tarafınıza uygunluk belgesi verilir.

Doğal gaz cihazları yetkili servislerce devreye alınmalıdır.

Yetkili servis personeli haricinde cihazların devreye alınmasının, kendi güvenliğiniz için risk oluşabileceğini ve cihazınızı garanti kapsamı dışına çıkaracağını unutmayınız!

7
Sözleşme Fesih (Sözleşmeyi sona erdirme)

Fesih başvurusu abonenin kendisi veya noter onaylı vekâletnameyle yetkilendirilen kişi tarafından yapılır.

Konut Kullanımı Yapan Müşteriler İçin;

 • İşlemi yapacak kişinin T.C Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,
 • Sözleşme sahibine ait Banka IBAN numarası,

Konut Harici Kullanım Yapan Aboneler İçin;

 • İşlemi yapacak kişinin T.C Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,
 • İmza sirküleri ve Vekaletname
 • Kaşe,
 • Aboneye ait Banka IBAN numarası

Otomatik ödeme talimatı bulunan kullanıcılar, fesih müracaatından sonra bankaya verdikleri otomatik ödeme talimatını iptal etmelidir.